%100 Orijinal • 500 TL Üzeri Ücretsiz Kargo • Vade Farksız 3 Taksit

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE AYDINLATMA METNİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “6698 sayılı Kanun” olarak ifade edilecektir) göre SAAT VE SAAT MAĞAZACILIK A.Ş. sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ nü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

Bu bilinçle ilgili kişi olarak sizlerin kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Veri Sorumlusu sıfatıyla kanunun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

1-Veri Sorumlusu Hakkında

 

6698 sayılı Kanun uyarınca SAAT VE SAAT MAĞAZACILIK A.Ş. (bundan böyle “SAAT VE SAAT” olarak ifade edilecektir)olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi yine aşağıda açıkladığımız amaçlarımız kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde ve öngördüğümüz amaçlar için gerekli olduğu süre boyunca işleyebilir, kaydedebilir, saklayabilir, sınıflandırabilir, güncelleyebilir ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak yurtiçinde ya da yurt dışında üçüncü kişilere açıklayabilir/aktarabiliriz.

 

2- İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları

 

İşlemeye konu Kişisel Verileriniz;

 

• Adı soyadı, doğum tarihi ve yeri, uyruk, kimlik kartı veya pasaport numarası, e-posta ve/veya posta adresi, adres, sabit telefon ve/veya cep telefonu numarası, cinsiyet, fatura bilgileri,

 

• Kredi kartı, banka hesap ve diğer mali bilgiler.

 

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun tarafından öngörülen,

 

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

 

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma

 

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

 

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

 

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme temel ilkelerine uygun olarak; 6698 sayılı Kanun;

 

Md. 5/2 (a) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,

 

Md.5/2 (c) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,

 

Md.5/2 (ç) “Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi”,

 

Md.5/2(f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayalı olarak,

 

Müşterimiz ile olan sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

 

• Sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

 

• Sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ticari ileti gönderilmesi,

 

• Yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

 

• Satış, satış sonrası destek, servis gibi sözleşmesel süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,

 

• Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve etkin bir servis sürecinin yürütülebilmesi için her türlü sürecin işletilmesi ve takibi,

 

• Satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dâhil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,

 

• Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılabilmesi,

 

• Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, garanti kapsamındaki ürünlerin süreç takiplerinin yapılması,

 

• Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,

 

• Sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

 

• İş ve operasyonların sürdürülmesi, faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,

 

• Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,

 

• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, internet sitemizin güvenliğinin sağlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

 

• İnternet sitemiz de dâhil olmak üzere farklı mecralar üzerinden şikâyet, talep ve isteklerini ileten müşteri, ziyaretçi ve diğer kişilerin taleplerinin yanıtlanması, sorunlarının tespiti, giderilmesi ve bu süreçlerde ilgili kişiler ile iletişime geçilmesi,

 

• Sunulan ürün ve hizmetler ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

 

• Yetkili satıcı/servis/üretici, iş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve takibi,

 

• Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,

 

• İleride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi

 

• İşyeri güvenliğinin sağlanması,

 

amaçlarıyla işlenecektir.

 

3- Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi kamu kurum ve kuruluşları) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

 

Kişisel verileriniz;

 

• Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,

 

• Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına, yetkilendirilen avukatlara,

 

• İş süreçlerinin geliştirilmesi, tanım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetiminin yapılması, satış, satış sonrası destek süreçlerinin planlanması, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yetkili servis, Şirket'in hizmet aldığı mesleki danışmanlar, muhasebeciler ve denetçilere,

 

• Yasal yükümlülüklerimizi getirmek için hizmet aldığımız iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarıyla,

 

• Sözleşmesel yükümlülüklerin ifası, hakkın tesisi, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve meşru menfaat kapsamında Şirket'in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu özel ve resmi kurumlara ve bankalara,

 

• Sözleşmesel yükümlülüklerin ifası için taşıma ve dağıtım hizmeti veren kargo, motokurye ve lojistik firmalarına,

 

• İç ilişkilerimizin yürütülmesi amacıyla grup şirketlerine aktarılabilecektir.

 

4- Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

 

Kişisel verileriniz, SAAT VE SAAT tarafından sağlanan hizmet ve SAAT VE SAAT’ nın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, SAAT VE SAAT birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, güvenlik kameraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

 

5- İlgili Kişi Olarak 6698 sayılı Kanun’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin 6698 sayılı Kanun’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.saatvesaat.com.tr internet adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Maslak Mah. Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi No:237 B/6 Sarıyer İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu saatmagaza@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Talebin niteliğine göre talep en kısa sürede, en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

 

İlgili kişinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

6698 sayılı Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

 

Saygılarımızla,

 

SAAT VE SAAT MAĞAZACILIK A.Ş.

MERSİS:0735055232241920

Adres: Maslak Mah. Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi No:237 B/6 Sarıyer İstanbul

Tel: 0212 232 72 28